Ügytípusok

Felhasználó/díjfizető változás bejelentése

A felhasználó/díjfizető személyében, adataiban történő változást 15 napon belül köteles a Szolgáltató felé írásban jelezni.

A bejelentést megtehetik:

 1. az ugyfelszolgalat@szetav.hu e-mail címre küldve, csatolva a kért dokumentumokat,
 2. postai úton a 6724 Szeged, Vág u. 4. számra címezve,
 3. valamint személyesen a Központi ügyfélszolgálatunkon.

Bejelentésnek tartalmaznia kell a Letölthető nyomtatványok aloldalunk alatt található "Felhasználó változás" nyomtatványon szereplő adatokat, azaz:

 • a felhasználási hely pontos megjelölését (címét),

 • változás időpontját,

 • felhasználási hely jellegét (lakás vagy közület),

 • használat jellegét (tulajdon vagy bérlemény),

 • használat jogcímét,

 • az új felhasználó adatait (név, születési hely, -idő, anyja neve, szig.szám, levelezési cím, díjfizető neve, csoportos beszedési megbízás választása esetén pénzintézet és bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám),

 • az előző felhasználó adatai (név, születési hely, -idő, anyja neve, szig.szám, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám),

 • használati melegvíz-mérők állását.

A bekövetkezett változást az erre alkalmas okirat/okiratok bemutatásával/másolatának megküldésével/csatoltan beszkennelve kell igazolni.

Adás-vétel esetén:

 • Adásvételi-szerződés

 • Birtokbaadási jegyzőkönyv

 • Felek személyes okmányainak másolata (személyi igazolvány, lakcímkártya).

Öröklés esetén:

 • tulajdoni lap, vagy Földhivatali bejegyző határozat,

 • jogerős hagyatékátadó végzés, vagy halotti anyakönyvi kivonat, és saját névre történő számlázásra történő nyilatkozat.


Bérlő mint díjfizető bejelentése

A lakás tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató a díját közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza.

A "Nyilatkozat díjfizető bejelentéséhez" elnevezésű nyomtatványunk kitöltése és aláírása mellett kérelmezheti a tulajdonos és a bérlő/használó a bérlőnek történő számlázást, melyet eljuttathat részünkre a fentiekben felsorolt módokon.

Bejelentést követő eljárás

Adás-vétel, és díjfizető személyében történő változás bejelentését követően Társaságunk elkészíti a régi díjfizető elszámolószámláját a változás időpontjával, amennyiben a felek ettől eltérően nem rendelkeznek.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a hátralékok kiegyenlítése az elszámoló számlán szereplő határidőig nem történik meg, úgy a fennmaradó hátralék bírósági úton kerül behajtásra az adott időszakban tulajdonosként bejegyzett személytől.


Használati melegvízmérőkkel kapcsolatos ügyintézés

Használati melegvízmérő állás bejelentése

Felhasználó biztosítani köteles a mérő/mérők leolvasását, illetve a berendezés/berendezések állapotának Szolgáltatói ellenőrzését évente 4 alkalommal. A leolvasások pontos időpontjáról a szolgáltató előre értesíti a felhasználókat. Amennyiben az értesítés időpontjában nem tud otthon tartózkodni, úgy az alábbiak szerint jelentheti be használati melegvízmérőjének/mérőinek állását.

A Letölthető nyomtatványok oldalunkon megtalálható "Melegvízmérő állás bejelentése" formanyomtatványunkkal a használati melegvízmérő állásaik bejelentéséhez nyújtunk segítséget Önöknek, melynek használata formailag nem kötelező, de tartalmilag követnie kell a bejelentés bármely formáját is válasszák.

Bejelentés történhet:

 • postai úton 6724 Szeged, Vág u. 4. címre megküldve;
 • központi ügyfélszolgálatunk előtt lévő postaládába elhelyezve (6724 Szeged, Vág u. 4.);
 • elektronikus levélben a vizoraallas@szetav.hu e-mail címre küldve,
 • weboldalunk kapcsolati panelén keresztül;
 • online-ügyfélszolgálatunkon keresztül
 • telefonon a (06) 62/540-540 / 2-es menüpont tárcsázásával;
 • Facebookon keresztül privát üzenetben

Használati melegvíz mérők cseréje

Hitelesség lejárta

A felhasználó a használati meleg víz fogyasztását mérővel mérni köteles. A mérőeszközök a felhasználó tulajdonát képezik, beépítését előzetesen egyeztetni kell a Szolgáltatóval. A mérőeszközök beszerelési, beépítési költsége a felhasználót terheli. A mérésügy végrehajtásáról szóló jogszabály [247/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról-, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről] vonatkozó rendelkezései szerint a melegvízmérők 8 évig hitelesek.

Amennyiben az elszámolás alapját képező használati melegvízmérő hitelesítési ideje lejár (8 évente), a felhasználó köteles a hiteles vízmérő beépítéséről (vízmérő csere) az aktuális év december 31. napjáig gondoskodni.

A mérők hitelességének lejárta előtt, Társaságunk levélben értesíti Önt a csere esedékességéről és feltételeiről.

A hitelesség lejáratának pontos időpontját a felszereléskor kapott jegyzőkönyvön tudja ellenőrizni. Amennyiben már nincs meg az említett jegyzőkönyv, úgy Társaságunk kollégái is felvilágosítást tudnak adni e tárgyban akár írásban, akár telefonon. Az ehhez szükséges adatok: tulajdonos neve, felhasználási hely azonosítószáma, felhasználási hely pontos címe.

Meghibásodás

Ha az egyedi használati melegvízmérő meghibásodik, a felhasználó köteles a meghibásodás észlelését követő 15 napon belül a hiteles mérő beépítéséről, cseréjéről gondoskodni.

Eljárás rendje

A mérő/mérők cseréjét végeztetheti független szakemberrel és Társaságunkkal. A mérő csere időpontjáról a Szolgáltatót értesíteni köteles a felhasználó kivéve, ha a mérő cseréjét a Szolgáltató végzi. Plombát csak a Szolgáltató bonthatja fel és zárhatja le.

Amennyiben társaságunkkal kívánja végeztetni a vízmérő/vízmérők cseréjét, úgy kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel a kapcsolatot az illetékes kollégánkkal:

Telefonon: (06) 62 / 540-540 / 3-as menüpont
Személyesen: SZETÁV Kft. ügyfélszolgálat, 6724 Szeged, Vág u. 4.

Ezt követően a közösen megbeszélt időpontban kollégáink elvégzik a szükséges munkálatokat, jegyzőkönyvet vesznek fel az eseményről melynek egy példányát a helyszínen átadják Önnek. A cserével kapcsolatos költségek megtérítése készpénzben, készpénzfizetési számla ellenében, minden esetben a helyszínen történik.

A vízmérők cseréjével kapcsolatos aktuális árakról, költségekről ITT tájékozódhat.

Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu