2020-09-22 - Tájékoztatás Leállásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az Odessza II. fűtőmű teljes területén (Alsókikötő sor 5., 6., 7., 8., Vedres utca 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 26., Székely sor 1., 3., 5., 7., 9.)  új gáznyomásszabályozó állomás építése miatt, a melegvíz szolgáltatás szünetelni fog 2020. szeptember 22. (kedd) 8:00 órától, 2020. szeptember 25. (péntek) 16:00 óráig.

Tovább a hírre

Ügytípusok

Felhasználó/díjfizető változás bejelentése

A felhasználó/díjfizető személyében, adataiban történő változást 15 napon belül köteles a Szolgáltató felé írásban jelezni.

A bejelentést megtehetik:

 1. az ugyfelszolgalat@szetav.hu e-mail címre küldve, csatolva a kért dokumentumokat,
 2. postai úton a 6724 Szeged, Vág u. 4. számra címezve,
 3. valamint személyesen a Központi ügyfélszolgálatunkon.

Bejelentésnek tartalmaznia kell a Letölthető nyomtatványok aloldalunk alatt található "Felhasználó változás" nyomtatványon szereplő adatokat, azaz:

 • a felhasználási hely pontos megjelölését (címét),

 • változás időpontját,

 • felhasználási hely jellegét (lakás vagy közület),

 • használat jellegét (tulajdon vagy bérlemény),

 • használat jogcímét,

 • az új felhasználó adatait (név, születési hely, -idő, anyja neve, szig.szám, levelezési cím, díjfizető neve, csoportos beszedési megbízás választása esetén pénzintézet és bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám),

 • az előző felhasználó adatai (név, születési hely, -idő, anyja neve, szig.szám, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám),

 • használati melegvíz-mérők állását.

A bekövetkezett változást az erre alkalmas okirat/okiratok bemutatásával/másolatának megküldésével/csatoltan beszkennelve kell igazolni.

Adás-vétel esetén:

 • Adásvételi-szerződés

 • Birtokbaadási jegyzőkönyv

 • Felek személyes okmányainak másolata (személyi igazolvány, lakcímkártya).

Öröklés esetén:

 • tulajdoni lap, vagy Földhivatali bejegyző határozat,

 • jogerős hagyatékátadó végzés, vagy halotti anyakönyvi kivonat, és saját névre történő számlázásra történő nyilatkozat.


Bérlő mint díjfizető bejelentése

A lakás tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató a díját közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza.

A "Nyilatkozat díjfizető bejelentéséhez" elnevezésű nyomtatványunk kitöltése és aláírása mellett kérelmezheti a tulajdonos és a bérlő/használó a bérlőnek történő számlázást, melyet eljuttathat részünkre a fentiekben felsorolt módokon.

Bejelentést követő eljárás

Adás-vétel, és díjfizető személyében történő változás bejelentését követően Társaságunk elkészíti a régi díjfizető elszámolószámláját a változás időpontjával, amennyiben a felek ettől eltérően nem rendelkeznek.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a hátralékok kiegyenlítése az elszámoló számlán szereplő határidőig nem történik meg, úgy a fennmaradó hátralék bírósági úton kerül behajtásra az adott időszakban tulajdonosként bejegyzett személytől.


Használati melegvízmérőkkel kapcsolatos ügyintézés

Használati melegvízmérő állás bejelentése

Felhasználó biztosítani köteles a mérő/mérők leolvasását, illetve a berendezés/berendezések állapotának Szolgáltatói ellenőrzését évente 4 alkalommal. A leolvasások pontos időpontjáról a szolgáltató előre értesíti a felhasználókat. Amennyiben az értesítés időpontjában nem tud otthon tartózkodni, úgy az alábbiak szerint jelentheti be használati melegvízmérőjének/mérőinek állását.

A Letölthető nyomtatványok oldalunkon megtalálható "Melegvízmérő állás bejelentése" formanyomtatványunkkal a használati melegvízmérő állásaik bejelentéséhez nyújtunk segítséget Önöknek, melynek használata formailag nem kötelező, de tartalmilag követnie kell a bejelentés bármely formáját is válasszák.

Bejelentés történhet:

 • postai úton 6724 Szeged, Vág u. 4. címre megküldve;
 • központi ügyfélszolgálatunk előtt lévő postaládába elhelyezve (6724 Szeged, Vág u. 4.);
 • elektronikus levélben a vizoraallas@szetav.hu e-mail címre küldve,
 • weboldalunk kapcsolati panelén keresztül;
 • online-ügyfélszolgálatunkon keresztül
 • telefonon a (06) 62/540-540 / 2-es menüpont tárcsázásával;
 • Facebookon keresztül privát üzenetben

Használati melegvíz mérők cseréje

Hitelesség lejárta

A felhasználó a használati meleg víz fogyasztását mérővel mérni köteles. A mérőeszközök a felhasználó tulajdonát képezik, beépítését előzetesen egyeztetni kell a Szolgáltatóval. A mérőeszközök beszerelési, beépítési költsége a felhasználót terheli. A mérésügy végrehajtásáról szóló jogszabály [247/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról-, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről] vonatkozó rendelkezései szerint a melegvízmérők 8 évig hitelesek.

Amennyiben az elszámolás alapját képező használati melegvízmérő hitelesítési ideje lejár (8 évente), a felhasználó köteles a hiteles vízmérő beépítéséről (vízmérő csere) az aktuális év december 31. napjáig gondoskodni.

A mérők hitelességének lejárta előtt, Társaságunk levélben értesíti Önt a csere esedékességéről és feltételeiről.

A hitelesség lejáratának pontos időpontját a felszereléskor kapott jegyzőkönyvön tudja ellenőrizni. Amennyiben már nincs meg az említett jegyzőkönyv, úgy Társaságunk kollégái is felvilágosítást tudnak adni e tárgyban akár írásban, akár telefonon. Az ehhez szükséges adatok: tulajdonos neve, felhasználási hely azonosítószáma, felhasználási hely pontos címe.

Meghibásodás

Ha az egyedi használati melegvízmérő meghibásodik, a felhasználó köteles a meghibásodás észlelését követő 15 napon belül a hiteles mérő beépítéséről, cseréjéről gondoskodni.

Eljárás rendje

A mérő/mérők cseréjét végeztetheti független szakemberrel és Társaságunkkal. A mérő csere időpontjáról a Szolgáltatót értesíteni köteles a felhasználó kivéve, ha a mérő cseréjét a Szolgáltató végzi. Plombát csak a Szolgáltató bonthatja fel és zárhatja le.

Amennyiben társaságunkkal kívánja végeztetni a vízmérő/vízmérők cseréjét, úgy kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel a kapcsolatot az illetékes kollégánkkal:

Telefonon: (06) 62 / 540-540 / 3-as menüpont
Személyesen: SZETÁV Kft. ügyfélszolgálat, 6724 Szeged, Vág u. 4.

Ezt követően a közösen megbeszélt időpontban kollégáink elvégzik a szükséges munkálatokat, jegyzőkönyvet vesznek fel az eseményről melynek egy példányát a helyszínen átadják Önnek. A cserével kapcsolatos költségek megtérítése készpénzben, készpénzfizetési számla ellenében, minden esetben a helyszínen történik.

A vízmérők cseréjével kapcsolatos aktuális árakról, költségekről ITT tájékozódhat.

Szegedi Távfűtő Kft. Minden jog fenntartva! 6724 Szeged, Vág utca 4. Tel.: +36 (62) 540-540 E-mail: info@szetav.hu